Yayınlar

LEHTAR İLE DÜZENLEYEN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN TEMİNAT SENETLERİNDE TEMİNAT KAYDI DEĞERLENDİRMESİ

Teminat senetleri, bir sözleşmeye istinaden bir iş, mal veya hizmetin eksiksiz olarak ifa ve teslim edileceğini taahhüt eden tarafın, bu taahhüdünü hiç veya kısmen yerine getirmemesi halinde karşı tarafın zararını tazmin etmek amacıyla bir miktar bedel ödeyeceğini öngören senetlerdir. Nitekim teminat senedinin verildiği hallerde, taraflar arasındaki asıl ilişkide bir alacağın doğup doğmayacağının kesin olmadığı veya […]

KESİN DELİL NİTELİĞİNDE VİCDANİ OLGU : YEMİN DELİLİ

Yemin delili, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 225. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup; taraflardan birinin kendisinden kaynaklanan bir vakıanın (olgunun) doğru olup olmadığı hakkında, “namusu, şerefi ve kutsal saydığı bütün inanç ve değerler üzerine” mahkeme huzurunda beyanda bulunması olarak tanımlayabileceğimiz bir kesin delildir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’ndaki düzenlemesinden epeyce ayrılan […]

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDA İNFAZIN ERTELENMESİNE DAİR GÜNCEL DÜZENLEME

   5941 sayılı Çek Kanununun “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesi uyarınca, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak adli para cezasına hükmolunmaktadır. Adli para cezalarının ödenmemesi […]

HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA FERAGAT MÜMKÜN MÜDÜR?

Hizmet tespiti davaları, işçinin sigorta bildiriminde bulunulmadan yahut eksik bildirimde bulunularak çalıştırıldığı sürenin tespit edilmesi amacıyla ikame edilen bir tespit davası türüdür. Sosyal güvenlik hakkı ise; Anayasa’nın 60. Maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” şeklinde düzenlenmiş olup kişiye sıkı sıkıya bağlı anayasal bir haktır. Hizmet […]

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Covid-19 virüsünün küresel salgın boyutuna ulaşması akabinde “pandemi” ilan edilmesi ile ülkeler tarafından virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınmaya başlamıştır. Ülke yönetimleri; kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşlarının belli başlı kişisel verilerini toplama, işleme ve paylaşma işlemleri gerçekleştirebilecektir. Öncelikle söylemek gerekir ki kamu kurum ve kuruluşlarının kişilere telefon, mesaj ve e-posta ile halk sağlığı […]

COVID-19 SALGINININ ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE VE ÇEK BORÇLARINA ETKİSİ

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini hafifletmek amacıyla pandemi süreci boyunca birtakım tedbirler ve düzenlemeler yürürlüğe koyulmuştur. Bu noktada 26.03.2020 tarihli, 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden aşağıdaki hususlar işbu çalışma konumuz bakımından önem arz etmektedir; 1.    Dava açma, icra takibi […]