Yayınlar

LEHTAR İLE DÜZENLEYEN İLİŞKİSİ BAKIMINDAN TEMİNAT SENETLERİNDE TEMİNAT KAYDI DEĞERLENDİRMESİ

Teminat senetleri, bir sözleşmeye istinaden bir iş, mal veya hizmetin eksiksiz olarak ifa ve teslim edileceğini taahhüt eden tarafın, bu taahhüdünü hiç veya kısmen yerine getirmemesi halinde karşı tarafın zararını tazmin etmek amacıyla bir miktar bedel ödeyeceğini öngören senetlerdir. Nitekim teminat senedinin verildiği hallerde, taraflar arasındaki asıl ilişkide bir alacağın doğup doğmayacağının kesin olmadığı veya […]

KARŞILIKSIZ ÇEK KEŞİDE ETME SUÇUNDA İNFAZIN ERTELENMESİNE DAİR GÜNCEL DÜZENLEME

   5941 sayılı Çek Kanununun “Ceza sorumluluğu, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı” başlıklı 5. maddesi uyarınca, üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine göre kanuni ibraz süresi içinde ibrazında çekle ilgili olarak “karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine her bir çekle ilgili olarak adli para cezasına hükmolunmaktadır. Adli para cezalarının ödenmemesi […]

COVID-19 SALGINININ ÇEK İBRAZ SÜRELERİNE VE ÇEK BORÇLARINA ETKİSİ

Tüm dünyayı etkileyen Covid-19 salgınının ülkemizdeki etkilerini hafifletmek amacıyla pandemi süreci boyunca birtakım tedbirler ve düzenlemeler yürürlüğe koyulmuştur. Bu noktada 26.03.2020 tarihli, 31080 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7226 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici birinci maddesiyle yürürlüğe giren düzenlemelerden aşağıdaki hususlar işbu çalışma konumuz bakımından önem arz etmektedir; 1.    Dava açma, icra takibi […]

COVID-19 PANDEMİSİ SÜRECİNDE SERMAYE ŞİRKETLERİNİN KAR PAYI DAĞITIM ESASLARI

17.04.2020 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 7244 sayılı Yeni Koronavirüs (Covid-19) Salgınının Ekonomik Ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun 12. maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa geçici madde 13 eklenmiştir. Getirilen düzenleme, sermaye şirketlerince yapılacak kâr payı dağıtımlarına ilişkin olup; yayım tarihi olan 17.04.2020 tarihinde yürürlüğe girmiştir: […]

COVID-19 SALGINININ KONUT VE ÇATILI İŞ YERİ KİRA SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

Covid-19 salgını nedeniyle gündeme gelen bir diğer önemli konu, yaşadığımız pandemi sürecinde kira borçlarının ve kira sözleşmelerinin akıbetidir. Konuyu konut kira sözleşmeleri ve işyeri kira sözleşmeleri bakımından ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Değerlendirmeyi ister konut, ister işyeri kira sözleşmeleri bakımından yapalım temel ilke sözleşme serbestisidir. Bu nedenle somut durum hakkında genel hükümler doğrultusunda bir değerlendirme yapmadan […]

COVİD-19 SEBEBİYLE DEĞİŞEN ŞARTLARDA SÖZLEŞMELERİN VE TİCARİ SÖZLEŞMELERİN UYARLANMASI

  Sözleşmeler hukukunun temel ilkelerinden biri ahde vefa ilkesidir. Ahde vefa ilkesi uyarınca sözleşme akdedildikten sonra özel durumlarında birtakım değişiklikler meydana gelmiş olsa da taraflar sözleşme ile verdikleri sözleri tutmalı ve taahhüt ettikleri edimleri yerine getirmelidir.    Bu doğrultuda, her ne kadar ahde vefa ilkesi gereği hukukumuzdaki temel kural tarafların sözleşmede öngörülen yükümlülüklerini aynen yerine […]