Yayınlar

İTİRAZI BERTARAF EDEN HAMLE : ÖDEME OLGUSU

Uygulamada sıklıkla genel haciz yolu ile başlatılan ilamsız icra takibine itiraz edilmesi sonucunda takibin durması sonucuyla karşılaşılmaktadır. Ancak bazen bu itiraz içeriği, alacaklı tarafından kısa süreli bir yargılama ile bertaraf edilebilecektir. Şöyle ki; borçlunun, borca itiraz dilekçesinde açıkça borcun ödendiğine dair bir beyanda bulunması halinde bir ödeme olgusuna dayanmış sayılacaktır. Bilindiği üzere genel haciz yolu […]

FERAGATİN DİĞER YÜZÜ: ISLAH İLE DAVA DEĞERİNİN AZALTILMASI

Hukuk yargılaması, davanın her iki tarafına bir defaya mahsus olmak üzere deyim yerindeyse bir güncelleme hakkı tanımaktadır. 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 176. maddesi açıkça “Taraflardan her biri, yapmış olduğu usul işlemlerini kısmen veya tamamen ıslah edebilir. Aynı davada, taraflar ancak bir kez ıslah yoluna başvurabilir.”  hükmünü havi olup, bu hakkın bir seferliğe yönelik tanındığını […]

KİŞİLİK HAKKI İHLALLERİNİN YENİ ADRESİ : SOSYAL MEDYA

Sosyal medya; günümüzde insan hayatının hatırı sayılır bir kısmını meşgul ettiği gibi yeni iletişim ağı ve bir noktada da zaruri oluşu ile yeni dünya vazgeçilmezlerinden biri haline gelmiştir. Teknolojinin bize her alanda bilgiye kolayca ulaşmayı sağlamasının yanında şahısların kişilik haklarına vasıtasız ve kolayca erişebilmenin de önünü açması, bu hakların kolayca ihlal edilebilmesini ve bu davranış […]

SÜRPRİZ KARAR YASAĞI IŞIĞINDA BELİRSİZ ALACAK DAVALARI

6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 107. maddesinde düzenlenen belirsiz alacak davası türü, 28.07.2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7251 Sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile içtihatları değiştirecek köklü değişikliklere uğramıştır. Değişiklik sonrası maddenin 3. fıkrası mülga olduğu gibi, 2. fıkrasına da uygulamayı değiştirecek yeni bir düzenleme eklenmiştir. Madde, […]

ZARAR TAZMİNİNDE ALTERNATİF YOL: GÜVENCE HESABI

Güvence hesabı, trafik kazaları sonucu meydana gelen bedensel zararların zorunlu sigortaların ikame edilmemesi yahut sigortalının tespit edilememesi halinde tazminin sağlanması için oluşturulmuş bir teminat fonudur. Türkiye Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Şirketleri Birliği nezdinde oluşturulmuş olup, zorunlu sigortalara ilişkin ortaya çıkan koşullar sağlandığı takdirde teminat miktarlarına kadar karşılama yapılabilmektedir. Kanuni çerçevesini 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu’ndan alan […]

KESİN DELİL NİTELİĞİNDE VİCDANİ OLGU : YEMİN DELİLİ

Yemin delili, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanununun 225. ve devamı maddelerinde düzenlenmiş olup; taraflardan birinin kendisinden kaynaklanan bir vakıanın (olgunun) doğru olup olmadığı hakkında, “namusu, şerefi ve kutsal saydığı bütün inanç ve değerler üzerine” mahkeme huzurunda beyanda bulunması olarak tanımlayabileceğimiz bir kesin delildir. Öncelikle belirtmek gerekir ki, mülga 1086 sayılı Hukuk Usulu Muhakemeleri Kanunu’ndaki düzenlemesinden epeyce ayrılan […]

HİZMET TESPİTİ DAVALARINDA FERAGAT MÜMKÜN MÜDÜR?

Hizmet tespiti davaları, işçinin sigorta bildiriminde bulunulmadan yahut eksik bildirimde bulunularak çalıştırıldığı sürenin tespit edilmesi amacıyla ikame edilen bir tespit davası türüdür. Sosyal güvenlik hakkı ise; Anayasa’nın 60. Maddesinde “Herkes, sosyal güvenlik hakkına sahiptir. Devlet, bu güvenliği sağlayacak gerekli tedbirleri alır ve teşkilatı kurar” şeklinde düzenlenmiş olup kişiye sıkı sıkıya bağlı anayasal bir haktır. Hizmet […]

COVID-19 SALGINI SÜRECİNDE ÖZEL NİTELİKLİ KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİ

Covid-19 virüsünün küresel salgın boyutuna ulaşması akabinde “pandemi” ilan edilmesi ile ülkeler tarafından virüsle mücadele kapsamında birçok önlem alınmaya başlamıştır. Ülke yönetimleri; kamu sağlığı ve güvenliğinin korunması amacıyla vatandaşlarının belli başlı kişisel verilerini toplama, işleme ve paylaşma işlemleri gerçekleştirebilecektir. Öncelikle söylemek gerekir ki kamu kurum ve kuruluşlarının kişilere telefon, mesaj ve e-posta ile halk sağlığı […]

COVID-19 SALGINININ ÖZEL EĞİTİM KURUMLARI SÖZLEŞMELERİNE ETKİSİ

COVID-19 salgınının özel hukuk sözleşmeleri açısından önemli sonuçlar doğuracağı açıktır. Zira salgından kaynaklanan nedenlerle birçok sözleşmenin sona ereceği; değişebileceği veyahut uyarlanabileceği beklenti dahilindedir. Bu çalışmada inceleme alanı bulacak özel okul sözleşmelerinin ise -her ne kadar sözleşme özgürlüğüne tabi olsa da- bu özgürlüğün mevzuatlardan kaynaklı sınırlamalarla karşı karşıya geleceği ve salgının yol açtığı zararlardan etkileneceği de […]